ΚΕΠΑΠ Δήμου Κορινθίων

Switch to desktop Register Login

ΑΡΧΙΚΗ

Το Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων πρόκειται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα για την υλοποίηση των σκοπών του

Σύμφωνα με το ΦΕΚ (τ. Β΄) 2375/25.10.2011 :

1. Εγκρίνουμε κατ’ εξαίρεση της αναστολής διορισμών και προσλήψεων στο δημόσιο τομέα τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με φυσικά πρόσωπα για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

2. Καθορίζουμε τον αριθμό των ατόμων που είναι απαραίτητα να απασχοληθούν στο Νομικό Πρόσωπο με σύμβαση μίσθωσης έργου ως εξής:

 

α)Ένα (1) Δάσκαλο Πλαστικών Τεχνών, έργο του οποίου θα είναι η διδασκαλία σε παιδιά και ενήλικες των βασικών αρχών των πλαστικών τεχνών καθώς και η φροντίδα για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης η οποία θα γίνει μετά τη δημοσίευση της απόφασής μας στο ΦΕΚ. Το ποσό της αμοιβής του αναδόχου ανέρχεται στις 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

β)Ένα (1) Δάσκαλο Ζωγραφικής έργο του οποίου θα είναι η διδασκαλία στοιχείων ζωγραφικής σε παιδιά και ενήλικες. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης η οποία θα γίνει μετά τη δημοσίευση της απόφασής μας στο ΦΕΚ. Το ποσό της αμοιβής του αναδόχου ανέρχεται στις12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

γ)Ένα (1) Δάσκαλο Μοντέρνου Χορού έργο του οποίου θα είναι η διδασκαλία σε παιδιά και ενήλικες ευρωπαϊκών χορών και latin. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης η οποία θα γίνει μετά τη δημοσίευση της απόφασής μας στο ΦΕΚ. Το ποσό της αμοιβής του αναδόχου ανέρχεται στις 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

δ)Ένα (1) Δάσκαλο Παραδοσιακών Χορών έργο του οποίου θα είναι η διδασκαλία σε παιδιά και ενήλικες παραδοσιακών χορών από όλες τις περιοχές της πατρίδας μας, με απόδοση όσο το δυνατόν καλύτερη γνησιότητά τους. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης η οποία θα γίνει μετά τη δημοσίευση της απόφασής μας στο ΦΕΚ. Το ποσό της αμοιβής του αναδόχου ανέρχεται στις 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ε)Δύο (2) Δασκάλους Μουσικής έργο των οποίων θαείναι η διδασκαλία σε παιδιά και ενήλικες παραδοσιακών και λαϊκών οργάνων. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεσητου έργου είναι δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την 33702 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης η οποία θα γίνει μετά τη δημοσίευση της απόφασής μας στο ΦΕΚ. Το ποσό της αμοιβής του καθενός αναδόχου ανέρχεται στις 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

3. Το έργο των παραπάνω αναφερομένων δεν ανάγεται στο συνήθη κύκλο καθηκόντων των υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου.

4. Η επιλογή των προσώπων που θα εκτελέσουν το προαναφερόμενο έργο θα γίνει με ανάλογη εφαρμογήτων διατάξεων που ορίζουν τα κριτήρια επιλογής τουπροσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 όπως ισχύουν.

5. Οι ανάδοχοι που θα απασχοληθούν με σύμβαση έργου, δεν δικαιούνται επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς άδεια και επίδομα αδείας.

6. Ανανέωση της σύμβασης απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη.

7. Οι ανάδοχοι θα εισπράττουν την αμοιβή τους με βάση δελτίο παροχής υπηρεσιών θεωρημένου από την οικεία Δ.Ο.Υ. και η εκτέλεση του έργου δεν συνδέεται με το ωράριο εργασίας των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου.

8. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται συνολική δαπάνη ποσού 66.000,00 € και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Νομικού Προσώπου οικονομικών ετών 2011 και 2012. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τρίπολη, 4 Οκτωβρίου 2011. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αιτήσεις και Βιογραφικά γίνονται δεκτά έως και 28/11/2011. Πληροφορίες στα τηλ: 27410 21236 και 20109